Městské lázně

Návštěvní řád Městských lázní

Tento návštěvní řád byl zpracován v souladu s platnými právními předpisy a slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu bazénů a wellness Městských lázní (ML) v Novém Městě na Moravě. Cílem tohoto návštěvního řádu je zajistit dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a sportovnímu vyžití. Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Vstup do prostor Městských lázní

Vstup do prostor ML je návštěvníkům umožněn pouze v provozní době. Na recepci ML návštěvníci obdrží veškeré informace o provozu a poskytovaných službách. Všem návštěvníkům je v prostorách ML k dispozici kvalifikovaný personál, který odpovídá za dodržování bezpečného provozu, čistotu a pořádek v celém areálu ML. Vstupem do ML každý návštěvník souhlasí s návštěvním řádem a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového systému s obrazovým záznamem, provozovaného za účelem ochrany života a zdraví osob. Všichni návštěvníci mohou využívat veškeré služby ML, které si zakoupili dle platného ceníku při vstupu do ML. Vstup nevidomých a silně zrakově postižených do ML je povolen pouze s vlastním doprovodem. Okamžitá kapacita vnitřní části areálu ML je stanovena na 184 návštěvníků. Při naplnění kapacity areálu bude vstup do Areálu uzavřen do doby, než se kapacita uvolní. Dle platných právních předpisů nemají do ML přístup osoby, trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek a zvířata. Vstup do prostor šaten je povolen pouze přes turnikety s platným elektronickým čipovým náramkem. Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku na recepci. Při vstupu přes turniket je čip aktivován a automaticky se vždy odečítá zakoupený časový limit. Při překročení zakoupeného časového limitu se na recepci doplácí další minuty dle ceníku při odchodu z ML. Při překročení zaplaceného času bude návštěvníkovi při odchodu účtován doplatek dle aktuálního ceníku. Při ztrátě čipu je návštěvník povinen uhradit 600 kč.

Platnost záloh na „elektronických peněženkách, kartách stálého zákazníka a čipu stálého zákazníka“ (dále jen Karta)

Platnost konta je 2 roky od posledního finančního pohybu na Kartě. Pokud na Kartě nebude do 2 let od posledního finančního pohybu vložena minimální částka 100 Kč, bude Karta zablokována. Zákazník má lhůtu ještě 1 rok na odblokování Karty formou vložení finanční částky. Po této lhůtě bude Karta deaktivována a její finanční konto bude ze systému nevratně vymazáno.

Vstup, pobyt a odchod ze šaten

Před vstupem do šaten je každý návštěvník povinen ve vyhrazeném prostoru vyzout venkovní obuv, vložit do sáčku a poté uzamknout do skříňky. V převlékacích kabinkách se převlékne a v šatně do vybrané šatní skříňky uloží všechny své osobní věci a skříňku uzamkne pomocí čipového náramku, který je povinen po celou dobu návštěvy areálu ML nosit na viditelném místě např. na ruce. V případě, že návštěvník zapomene číslo skříňky, do které si uložil osobní věci, přiloží na určených místech čipový náramek k info-terminálu, který mu oznámí číslo skříňky, čas a dobu platnosti vstupu. Za věci, které návštěvník neuložil do uzamčené šatní skříňky provozovatel neodpovídá. V šatně je návštěvník povinen dodržovat čistotu a pořádek. Při odchodu ze šatny je návštěvník povinen vzít všechny své osobní věci, na recepci ML odevzdat čipový náramek a popř. osušku či prostěradlo a doplatit rozdíl v ceně při překročení časového limitu.

 

 Vstup, pobyt a povinnosti návštěvníků bazénové části

Před vstupem do bazénové části je každý návštěvník povinen nejdříve použít mycí prostředek a poté se řádně osprchovat. Za provoz a pořádek odpovídá v bazénové části plavčík, který v případě potřeby zajistí poskytnutí první pomoci. Návštěvníci jsou povinni se řídit jeho pokyny. Do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku. Dětem do 1 roku je umožněn vstup do ML pouze pod dohledem rodičů, kteří zajistí, aby se děti v bazénech nekoupaly. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénů v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou nebo koupací plenou pouze s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let. Dětem mladším 10 let je vstup do ML povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Pokud dojde vinou návštěvníka ke znečištění jakéhokoliv bazénu např. stolicí, budou návštěvníkovi naúčtovány veškeré náklady související s vyčištěním bazénů a znovu uvedením do stavu, který odpovídá hygienickým normám. Dětský bazén využívají pouze děti do 6 let v doprovodu rodičů.

Povinností návštěvníků bazénové části je:

 • řídit se všemi pokyny plavčíků a odpovědných osob ML
 • koupat se výhradně v plavkách, které jsou slučitelné s morálkou a nevzbuzují veřejné pohoršení
 • chovat se tak, aby předcházeli možným úrazům
 • veškerá i drobná poranění neprodleně hlásit plavčíkům
 • udržovat pořádek ve všech prostorách relaxačního centra
 • dodržovat zákaz skákání do bazénů z jiného prostoru než startovacích bloků a používání předmětů, které s plaváním nesouvisí (např. ploutve, šnorchly, apod.)
 • dodržovat přísný zákaz kouření v celém areálu ML
 • dodržovat zákaz konzumace jídel a pití kromě vyhrazených prostorů
 • dodržovat zákaz používání skleněných lahví v celém areálu ML i bazénů
 • dodržovat zákaz používaní venkovní obuvi v prostorách šaten a bazénů, návštěvníci mohou používat gumovou obuv určenou pro použití pouze na bazénech, která musí být čistá
 • dodržovat zákaz přemísťování vnitřního vybavení a zařízení ML
 • zákaz vstupu v trenýrkách či jiném prádle, plážových plavkách s kapsami a kovovými doplňky, krátkých kalhotách a plavkách vzbuzující morální či veřejné pohoršení
 • dodržovat zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů v celém areálu ML
 • dodržovat zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál nebo do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví

Vstup, pobyt a povinnosti návštěvníků wellness

Za provoz a pořádek ve wellness odpovídá obsluha, která v případě potřeby zajistí poskytnutí první pomoci. Návštěvníci jsou povinni se řídit jejími pokyny. Sauna je určena především zdravým osobám a každý návštěvník ji podniká na vlastní odpovědnost. Osoby trpící nemocemi cévními a srdečními mohou používat saunu po odborné poradě s lékařem. Do sauny nemají přístup osoby, které trpí příznaky akutního onemocnění, zejména záněty cest dýchacích, se zvýšenými teplotami, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy, malátností, dále osoby nemocné, zejména kožními vyrážkami, otevřenými hnisajícími nebo krvavými ranami apod. Z návštěvy wellness jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu či návykových látek. Při saunování se nesmí pít a jíst. Nepřekračujte doporučené doby procedur v jednotlivých saunách. Děti do 10 let vstupují do wellness výhradně za doprovodu rodičů nebo odpovědné osoby starší 18 let. Návštěvník wellness si zakoupí čipový náramek na recepci ML a odloží osobní věci do šatní skříňky, kterou je povinen uzamknout pomocí čipového náramku. Vstup do wellness je přes turnikety. Každý návštěvník je před začátkem procedur povinen se umýt mycím prostředkem a poté řádně osprchovat. Další pokyny, délky pobytu a doporučené teploty jsou uvedeny u jednotlivých procedur. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do ochlazovacího bazénku a Kneippovy lázně pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou nebo koupací plenou a výhradně s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let. Pokud si návštěvník zakoupí vstup do bazénu a bude si přát navštívit wellness část je povinen si zakoupit dle ceníku prostěradlo k tomu určené.  Kapacitní vytíženost Wellnes části si buď zkontroluje u zaměstnanců ML nebo na informačním displeji. V prostorách wellness je zakázáno si nosit vlastní potraviny a nápoje.

 Povinností návštěvníků wellness a fitness je:

 • cvičenec ve fitness musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci nebo trenéra). Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna nenechat jej bez dozoru.
 • jednotlivé nářadí ve fitness používat dle návodů a doporučení na informačních vývěskách a cvičit v souladu se zachováním pravidel zdraví a bezpečnosti své i ostatních návštěvníků
 • všechna závaží a cvičební pomůcky vrátit spět na určené místo
 • dodržovat zákaz manipulace s instalovanými zařízeními (topidla, dávkování esencí, rošty, výparníky, atd.
 • dodržovat zákaz používání skleněných lahví v areálu wellness
 • saunování se nedoporučuje osobám s kardiovaskulárními problémy, se záchvatovými stavy, s nádorovým onemocněním, s alergií na horko nebo teplotními změnami a těhotným ženám
 • dodržovat ve všech prostorách wellness přísný zákaz kouření
 • konzumace jídla je možná pouze v prostorech tomu určených
 • do sauny je zákaz vstupu v plavkách
 • dodržovat zásady hygieny a používání prostěradel a osušek k tomu zakoupených
 • dodržovat zákaz sedání na lavice a sedáky bez hygienické podložky (ručník, osuška, prostěradlo, atd.)
 • dodržovat přísný zákaz dotýkání se vývodů páry, hrozí popálení pokožky
 • udržovat čistotu a pořádek a šetřit vybavení wellness
 • zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat ostatní návštěvníky
 • v případě jakéhokoliv úrazu vlastního nebo u jiného návštěvníka wellness neprodleně informovat obsluhu
 • dodržovat zákaz dotýkání se technologických prvků např. saunových kamen atd., jakož i jakkoliv manipulovat s příslušenstvím saunových kamen
 • v případě výskytu jakékoliv poruchy ve wellness informovat provozovatele
 • dodržovat zákaz zakrývání čidel ručníkem pro zvýšení teploty
 • dodržovat zákaz používání kovových šperků v sauně
 • zákaz používání vlastních vonných esencí ve všech saunách a nevhodných masážních pomůcek – metličky z větviček apod.

V případě, že návštěvník poruší návštěvní řád relaxačního centra nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců ML, může být vykázán z relaxačního centra bez náhrady.

 

V Novém Městě na Moravě dne 1.7.2021 Schválil Jiří Janeček, DiS.

NÁVŠTĚVNOST

Informace o rezervacích.
Provozní doba

OblastPočet návštěvníků
Areál0
Bazén0
Fitness0
GWellness0
Koupele0
LMasáže0
Solárium0

SpolupracujemePartnerské weby

Ski HarusákBIKESKIcyklistevitani.czlogo_regiontouristKzN_banner_250x250